श्री.प्र.रा.शिराढोणकर, माजी ग्रंथपाल, यांचा अभिप्राय.