श्री.वि.ग.भोसले, सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, अमरावती यांचा अभिप्राय.